Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
10 Research products

 • Canada
 • GB
 • Ukrainian

Relevance
arrow_drop_down
 • Urgency of the research. The proportion of transaction costs is growing every year in the economy of most countries, including Ukraine. In addition, the number of industries providing services, including transactional, is growing rapidly. These objective conditions of social development have led to the formation of a transactional sector of the modern economy.Target setting. The development of methodological and methodological foundations for the study and evaluation of the transaction sector of the economy is important because the size of transaction costs increases both at the level of the national economy as a whole and in its individual sectors in particular.Actual scientific researches and issues analysis. Foreign and domestic scientists focused on the assessment and analysis of transaction costs in the economy, in particular: Coase R., North D., Williamson O., Eggertsson T., Arrow K., Dalman K., Menard K., Allen D., David R., Klein S., Oxley J., Wallis J., Arhiereev S., Malakhov S., Litvintseva G., Popov E., Shastitko A., Nesterenko A., Kapelyushnikov R., Yudkevich M., Auzan A., Tambovtsev V., etc.Uninvestigated parts of general matters defining. A significant amount of research on the assessment of transaction costs has been carried out and the results obtained by scientist. However, an unequivocal methodology for calculating the size of these costs in the economy has not yet been developed.The research objective. Development of theoretical approaches to measurement of transaction costs with the adoption of a notable feature of the domestic economy.The statement of basic materials. Approaches to the assessment of transaction costs were reviewed and analyzed. North-Wallis’s approach to measuring transaction costs has been adapted. Assessment of the transaction sector of the economy of Ukraine was carried out on the basis of an adapted approach. The main problems of measuring transaction costs in the economy of Ukraine were identified.Conclusions. The results of the measurement indicate that the transaction sector of the Ukrainian economy is quite well developed and corresponds to modern conditions Актуальність теми дослідження. В економіці більшості країн, і в України зокрема, питома вага трансакційних витрат зростає з кожним роком. Окрім цього, стрімко збільшується кількість галузей, які надають послуги, в тому числі і трансакційні. Ці об’єктивні обставини суспільного розвитку призвели до формування окремого сектора сучасної економіки – трансакційного.Постановка проблеми. Збільшення розміру трансакційних витрат як на рівні народного господарства в цілому, так і в окремих його галузях, обумовлює важливість опрацювання методологічних та методичних засад дослідження та оцінювання трансакційного сектора економіки.Аналіз останніх досліджень і публікацій. На питаннях оцінки та аналізу трансакційних витрат в економіці зосереджували увагу зарубіжні та вітчизняні вчені, а саме: Коуз Р., Норт Д., Уільямсон О., Еггертссон Т., Ерроу К., Далман К., Менар К., Аллен Д., Девід Р., Клейн С., Окслі Дж., Уоллис Дж., Архієрєєв С., Малахов С., Литвінцева Г., Попов Є., Шастітко А., Нестеренко А., Капелюшніков Р., Юдкевич М., Аузан А., Тамбовцев В. та ін.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань оцінки трансакційних витрат й отримані вченими результати, однозначної методики розрахунку розміру цих витрат в економіці на теперішній час не розроблено.Постановка завдання. Розвиток теоретичних підходів щодо вимірювання трансакційних витрат із врахуванням особливостей вітчизняної економіки.Виклад основного матеріалу. Розглянуто й проаналізовано підходи до оцінки трансакційних витрат. Адаптовано підхід Норта-Уолліса щодо вимірювання рівня трансакційних витрат, на основі якого здійснено оцінку трансакційного сектора економіки України. Визначено основні проблеми вимірювання трансакційних витрат у вітчизняній економіці.Висновки. Результати проведеного вимірювання свідчать про те, що трансакційний сектор економіки України знаходиться на відповідному умовам глобального суспільства рівні.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. На сьогодні визначається значна роль центральних банків у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. у забезпеченні стабільності національних фінансових систем. Центральні банки країн у посткризовий період змінюють свою комунікаційну політику, використовуючи зв’язки з громадськістю для стабілізації економіки. Крім того, поширення набули нетрадиційні заходи монетарної політики. Постановка проблеми. Важливим є оцінка світових тенденцій у підходах до розуміння незалежності центральних банків та оцінка глобальних тенденцій теорії та практики їх функціонування.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання незалежності центральних банків, їх вплив на стан макроекономічних показників досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Степаненко А. І., Сухий Р., Миронович Ю. А., Карл Е. Волш. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються тенденції, що характеризують забезпечення незалежності центральних банків країн світу. Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення та характеристика існуючих тенденцій у розвитку теоретичних підходів до розуміння сутності незалежності центральних банків та практичного досвіду зарубіжних країн щодо забезпечення ознак незалежності центральних банків, прозорості та підзвітності їх діяльності на сучасному етапі. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена дослідженню світових тенденцій в питаннях теорії незалежності центральних банків, аналізу критеріїв та ознак незалежності центральних банків, дослідженню характерних сучасних рис прозорості та підзвітності центральних банків зарубіжних країн. Висновки відповідно до статті охарактеризовані світові тенденції показують збільшення рівня формальної незалежності центральних банків від уряду у сфері прийняття рішень з монетарної політики, узгодження монетарних стимулів з очікуваннями суспільства, посилення прозорості у проведені монетарної політики.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. In the context of Ukraine's European integration, taking into account the construction of the information society, the issues of effectiveness of regulatory and legal support of the information sphere in the context of prevention and elimination of various means and methods of threats to man, society and state in the information sphere are becoming increasingly important. Tаrgеt sеttіng. In this context, the role of the relevant mechanism in ensuring information security of Ukraine, the need for effective legislative regulation of public relations, defining the legal framework for organizing and coordinating the actions of information security of Ukraine, developing priority areas of public policy. Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. Theoretical and methodological issues of regulatory and legal support of the information sphere are considered by such scientists as Z. Buryk, O. Bukhaty, K. Valigura, G. Golovchenko, O. Kurakin, O. Melnikov, O. Radchenko, O. Stukalenko, O. Tverdokhlib, O. Yaremenko and others. Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. The works of these scientists practically did not reflect the issue of development of the information sphere in Ukraine. Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. The article is designed to structure the methodological framework for regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. The article substantiates the expediency and formalizes the content of improving the regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. The importance and necessity of information sphere development in the structure of national security of Ukraine are substantiated. A schematic interpretation of the conceptual approach to the functioning of regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine is presented. Соnсlusіоns. The current state of regulatory and legal support of the information sphere has necessitated the separation of legislative acts, norms, provisions that regulate various aspects of the research area. The priority directions of the state policy on regulation of the information sphere in Ukraine are defined. Актуальність теми дослідження. В умовах динамічного формування положень інформаційного суспільства та активізації євроінтеграційних процесів в Україні, у контексті діджиталізації національної економіки, значної актуальності мають саме питання результативності механізму нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери. Постановка проблеми. У даному контексті закономірним є зростання ролі конкретного механізму у своєчасному забезпеченні інформаційної безпеки національної економіки, потреба реалізації законодавчого врегулювання відповідних суспільних відносин, які виникають у сфері даного дослідження, ідентифікація нормативно-правових засад щодо організації і координації дій можливих суб’єктів забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки України, становлення пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку інформаційної сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні питання нормативноправового забезпечення інформаційної сфери розглядають такі вчені, як: З. Бурик, О. Бухатий, К. Валігура, Г. Головченко, О. Куракін, О. Мельников, О. Радченк], О. Стукаленко, О. Твердохліб, О. Яременко та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання розвитку інформаційної сфери в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Обґрунтована важливість та необхідність розвитку інформаційної сфери в структурі національної безпеки України. Представлено схематичну інтерпретацію концептуального підходу до функціонування нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Висновки. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери зумовив необхідність виокремлення законодавчих актів, норм, положень, які регламентують різні аспекти досліджуваної сфери. Визначені пріоритетні напрями державної політики щодо регулювання інформаційної сфери в Україні.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Аналіз соціально-демографічних чинників є одним з етапів формування інформаційної основи визначення потенційних можливостей та існуючих загроз розвитку ринку.Постановка проблеми. Визначено необхідність оцінки стану та існуючих тенденцій у зміні чисельності постійного населення України та частки дітей у домогосподарствах, визначення ролі родини у сучасному суспільстві, умов життя домогосподарств, визначення статтєво-вікових характеристик дитячого населення, аналіз основних показників здоров’я дітей як чинника відновлювання населення тощо.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями започатковано дослідження стан та перспективи зміни демографічної ситуації в Україні, її вплив на стан економічної безпеки, демографічні аспекти соціально-економічного розвитку, сформовано підходи до визначення впливу соціально-демографічних чинників на оцінку напрямів розвитку бізнесу.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються маловивченими питання оцінки впливу соціально-демографічних чинників на стан та перспективи розвитку ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку.Постановка завдання. Мета роботи полягає у визначенні соціально-демографічних чинників макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які впливають на підходи до формування маркетингової стратегії суб’єктів господарювання на даному ринку.Виклад основного матеріалу. У статті визначено соціально-демографічні чинники макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які суб’єкти господарювання мають врахувати при обґрунтуванні маркетингової стратегії. До зазначених чинників віднесено поступове зниження чисельності населення в Україні, зростання частки дітей шкільного віку у структурі населення, погіршення стану здоров’я школярів, зростання кількості дітей, які потребують особливого раціону харчування, спричиненого станом здоров’я тощо.Висновки. Узагальнено отримані результати аналізу, визначено напрями подальших досліджень.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgency of the research. In the conditions of fast changes in the market of hotel services formation of adaptive product strategy and a choice of the corresponding tools of its realization is a necessary precondition of survival and maintenance of long-term competitiveness of the enterprise of the hotel industry.Target setting. The study of theoretical approaches to the formation and implementation of the product strategy of the hotel business in a changing market has theoretical and applied significance.Actual scientific researches and issues analysis. Scientific approaches to the problems of adaptability of strategic management of hotel business enterprises and processes of product strategies formation have been studied.Uninvestigated parts of general matters defining. The issues of development and adaptation of product strategies of the hotel in the conditions of market changes remain insufficiently researched in the scientific literature.The research objective. The purpose of the article is to determine the features and approaches to the formation of the product strategy of the hotel business in market conditions.The statement of basic materials. The article investigates the approaches to defining the product strategy, clarifies the essence of the concept of product strategy of the hotel business, systematizes the types of product strategy of hotel enterprises and substantiates methodological approaches to the process of its formation and tools for adaptability in modern conditions.Conclusions. The conducted research allows drawing conclusions about the areas of improvement of the commodity strategy of the hotel enterprise, which is proposed to be carried out in three stages (choice of strategic management area, definition of product strategy and emphasis), each of which outlines the main areas of competitive advantage in market environment. The tools to ensure adaptability of commodity strategy. Актуальність теми дослідження. В умовах швидких змін на ринку готельних послуг формування адаптивної продуктової стратегії та вибір відповідних інструментів її реалізації є необхідною передумовою виживання та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства готельної індустрії.Постановка проблеми. Дослідження теоретичних підходів до формування та реалізації продуктової стратегії підприємства готельного бізнесу в умовах ринкових змін має теоретичне та прикладне значення.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено наукові підходи до проблем адаптивності стратегічного правління підприємствами готельного бізнесу та процесів формування продуктових стратегій.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В науковій літературі недостатньо дослідженими залишаються питання розробки та адаптації продуктових стратегій готелю в умовах ринкових змін.Постановка завдання. Завдання полягає у визначенні сутності та підходів до формування продуктової стратегії готельного підприємства в умовах ринкових змін.Виклад основного матеріалу. Досліджено підходи до визначення продуктової стратегії, уточнено сутність поняття продуктова стратегія підприємства готельного бізнесу, систематизовано види продуктової стратегії готельних підприємств, обґрунтовано методичні підходи до процесу її формування та інструментів забезпечення адаптивності в сучасних умовах.Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновки щодо напрямків удосконалення процесу формування продуктової стратегії готельного підприємства, який запропоновано здійснювати у три етапи (вибір стратегічної зони господарювання, визначення типу продуктової стратегії та розстановка акцентів), кожний з яких дозволяє окреслити основні напрямки забезпечення конкурентних переваг із врахуванням змін у ринковому середовищі.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. Аt thе prеsеnt stаgе of rеformіng thе Ukrаіnian есonomy аnd rеgulаtory аpproасhеs іn vаrіous sphеrеs of есonomіс асtіvіty, іt іs іmportаnt to аssеss thе stаtе of funсtіonіng аnd fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm іn thе rесonstruсtіon of thе nаtіonаl есonomy. Tаrgеt sеttіng. Сhаngіng thе objесtіvеs of fіnаnсіаl polісy to tаrgеt thе еxсhаngе rаtе to іnflаtіon tаrgеtіng hаd а nеgаtіvе іmpасt on thе funсtіonіng of thе bаnkіng systеm, nаmеly thе growth of bаd dеbts on loаns thаt сould not bе rеpаіd by есonomіс аgеnts. Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. The organization of financial regulation of the banking system was studied by N. Vеrsаl, V. Vyhovskа, V. Vovk, N. Grеbеnіk, А. Gryаznovа, S. Yеgoryсhеvа, V. Kovаlеnko, O. Krukhmаl, V. Mаrgаsovа, V. Mіshсhеnko, F. Myshkіn studіеd thе orgаnіzаtіon of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm, А. Murісhеv, K. Rаеvsky, O. Sаkun, V. Sаvсhеnko, T. Smovzhеnko, O. Tаvаsіеv, G. Shіnаzі аnd othеrs. Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. Thе works of thеsе sсіеntіsts prасtісаlly dіd not rеflесt thе іssuе of аssеssіng thе stаtе of rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. Thе аrtісlе іs aimеd to struсturе thе mеthodologісаl frаmеwork for аssеssіng thе stаtе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. Thе аrtісlе аnаlyzеs thе prасtісе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Іdеntіfіеd problеms аnd dеformаtіons іn іts funсtіonіng: hіgh lеvеl of dеpеndеnсе of thе rеsourсе bаsе on еxtеrnаl borrowіngs; rіsіng іnflаtіon, dеvаluаtіon of thе hryvnіа; low quаlіty of bаnk аssеts; low lеvеl of саpіtаlіzаtіon of bаnks, etc. Іt іs substаntіаtеd thаt thе сombіnаtіon аnd сoordіnаtеd usе of fіnаnсіаl polісy іnstrumеnts, еxіstіng аnd promіsіng to іmplеmеnt іnstrumеnts of mасro- аnd mісroprudеntіаl rеgulаtіon іs thе bаsіs for thе formаtіon of fаvorаblе сondіtіons for thе funсtіonіng of thе bаnkіng systеm. Соnсlusіоns. Thе stаtе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm іs аnаlyzеd. Іt іs еstаblіshеd thаt thе іdеntіfіеd problеms of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm hаvе lеd to а dесrеаsе іn іts fіnаnсіаl stаbіlіty. Актуальність теми дослідження. На етапі реформування національної економіки та підходів щодо регулювання у різних сферах господарювання актуальним є проведення оцінки стану функціонування та фінансового регулювання банківської системи у відбудові національної економіки. Постановка проблеми. Зміна цілей фінансової політики щодо таргетування валютного курсу на таргетування інфляції негативно вплинули на функціонування банківської системи, а саме зростання безнадійної заборгованості за кредитами, які не змогли повернути економічні агенти. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації фінансового регулювання банківської системи досліджували Н. Версаль, В. Виговська, В. Вовк, Н. Гребеник, А. Грязнова, С. Єгоричева, В. Коваленко, О. Крухмаль, В. Маргасова, В. Міщенко, А. Муричев, К. Раєвський, О. Сакун, В. Савченко, Т. Смовженко, О. Тавасієв, Г. Шиназі та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання оцінки стану регулювання банківської системи України. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до оцінки стану фінансового регулювання банківської системи України. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано практику фінансового регулювання банківської системи України. Ідентифіковані проблеми та деформацій у її функціонуванні: високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх запозичень; зростання темпів інфляції, девальвація гривні; низька якість банківських активів; низький рівень капіталізації банків та інші. Обґрунтовано, що поєднання і узгоджене використання інструментів фінансової політики, існуючих та перспективних до впровадження інструментів макро- й мікропруденційного регулювання є основою для формування сприятливих умов функціонування банківської системи. Висновки. Проаналізовано стан фінансового регулювання банківської системи України. Встановлено, що ідентифіковані проблеми фінансового регулювання банківської системи призвели до зниження її фінансової стійкості

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни на ринку фінансових послуг після світової фінансової кризи 2008 року визначають актуальність дослідження сучасної структури цього ринку з урахуванням появи і розвитку FinTech інновацій.Постановка проблеми. Існуючі в науковій літературі спроби класифікувати нові види фінансових послуг мають багато суперечностей і неузгодженостей, викликаних багатоаспектністю та багаторівневістю впливу FinTech інновацій на ринок фінансових послуг.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку ринку FinTech інновацій досліджуються в роботах Белінської Г., Диби М., Жердецької Л., Коваленко В., Мазаракі А., Поченчука Г., Семенога А., Арнер Д., Тсаі Ц., Пенг К.-Дж. та інших.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В наукових джерелах відсутній єдиний підхід до визначення видів або напрямків FinTech інновацій, а також щодо структури ринку FinTech послуг.Постановка завдання. Метою статті є аналіз та систематизація підходів до класифікації видів FinTech, визначення ключових ознак та проведення структуризації ринку FinTech інновацій.Виклад основного матеріалу. Основою класифікації FinTech інновацій в більшості наукових джерел є їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони трансформують: платежі і перекази; послуги інфраструктурних учасників ринку; інвестиційний менеджмент; страхування; позики та заощадження; нарощення капіталу. Однак FinTech інновації змінюють не лише окремі фінансові продукти або процеси, але й ринок фінансових послуг в цілому, що супроводжується появою на ньому нових учасників та переглядом бізнес-моделей існуючих учасників. З огляду на це, в роботі запропоновано систематизувати підходи до класифікації видів FinTech інновацій за декількома ознаками.Висновки. В статті запропоновано підхід до класифікації видів FinTech інновацій та структуризації ринку FinTech інновацій за видами фінансових послуг, надавачами FinTech послуг, видом інноваційної технології та групами користувачів FinTech.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом при здійсненні господарської діяльності, особливо в умовах становлення інформаційної економіки. Якість інформації визначається рядом характеристик: повнотою, достовірністю, точністю, порівнянністю тощо. Таку інформаційну базу може забезпечити дієва система бухгалтерського обліку.Постановка проблеми. Наявність сучасних, інноваційних засобів праці створює конкурентні переваги суб’єкта господарювання, а ефективність їх використання впливає на показники виробництва продукції та рентабельності. Тому, правильна система організації обліку основних засобів дозволить формувати якісну інформацію про стан та ступінь використання основних засобів для прийняття обґрунтованих управлінський рішень.Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій та фаховій літературі питанням обліку основних засобів присвячено досить значна увага. Серед них: В. С. Лень, В. А, Кулик, Л. Дерманьска та інші.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення отриманих наукових результатів слід відмітити, що на сьогоднішній день залишається недостатньо вивченими питання організації обліку основних засобів з точки зору системного підходу.Постановка завдання. Обґрунтування теоретичних та практичних аспектів організації обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки із врахуванням системного підходу.Виклад основного матеріалу. Враховуючи системний підхід, організація бухгалтерського обліку основних засобів має включати такі обов’язкові елементи: нормативно-методичне забезпечення прямого впливу, оцінка об’єкта обліку, облікова політика, графік документообігу, робочий план рахунків.Висновки. Належна організація обліку основних засобів на підприємстві, яка має включати запропоновані нами обов’язкові елементи, дозволить працівникам облікового апарату забезпечувати зацікавлених осіб інформацією про стан та ступінь використання основних засобів в господарській діяльності підприємства.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgency of the research. The issues of balance of financial system elements, the development of the financial sector that changes the approaches to defining the role and goals of central banks that focus their policies not only on ensuring price stability but also on maintaining financial stability, are getting more and more relevant within the postcrisis period. Target setting. Research into peculiarities of the role and place of the central bank transformation in the modern financial system is under consideration. Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical aspects of the central bank’s essence, functions and roles of the institution under consideration within the financial system were studied by domestic as well as foreign scientists, namely А. М. Moroz, М. І. Savluk, Florence Daf, Ulrich Volts, S. V. Naumenkova, V. I. Mischenko and others. Uninvestigated parts of general matters defining. The research demands the issue of intensifying the role and actualization of the modern central bank’s functions in ensuring the stability of the financial system. The research objective. The article objective comprises the central bank’s functions analysis and studying the peculiarities of functioning in terms of the financial system’s development. The statement of basic materials. The article is dedicated to generalizing the theoretical basics of defining the central bank’s functions, investigation of peculiarities of central banks’ role transformation within the framework of the modern financial system. Conclusions. The functions of world countries’ central banks are oriented not only on ensuring the macroeconomic stabilization but also on ensuring the stability of the financial system. The expanding the functions of central banks, transforming their role in the crisis and post-crisis period is implemented through the introduction of macroprudential policies aimed at ensuring the stability of the financial system and the use of non-traditional tools, areas of their activities, namely consumer protection and population’s financial literacy, ensuring a favorable regulatory environment, financial system’s greening Актуальність теми дослідження. У посткризовий період актуалізуються питання збалансованості елементів фінансової системи, розвитку фінансового сектору, що змінює підходи до визначення ролі та цілей центральних банків, які орієнтуються у своїй політиці не лише на забезпечення стабільності цін, а й на збереження фінансової стабільності. Постановка проблеми. Важливим є дослідження особливостей трансформації ролі та місця центрального банку у сучасній фінансовій системі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти сутності центрального банку, функцій та ролі даної інституції у фінансовій системі досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема А. М. Мороз, М. І. Савлук, Флоренсе Даф, Ульріх Волц, Науменкова С. В., Міщенко В. І. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження потребує питання активізації ролі та актуалізації функцій сучасного центрального банку в забезпеченні стабільності фінансової системи. Постановка завдання. Метою статті є аналіз функцій центрального банку та особливостей функціонування в умовах розвитку фінансової системи. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена узагальненню теоретичних основ визначення функцій центрального банку, дослідженню особливостей трансформації ролі центральних банків в умовах сучасної фінансової системи. Висновки. Функції центральних банків країн світу орієнтовані не тільки на забезпечення макроекономічної стабілізації, а й на забезпечення стабільності фінансової системи. Розширення функцій центральних банків, трансформація ролі у кризовий та посткризовий період реалізується через впровадження макропруденційної політики, спрямованої на забезпечення стабільності фінансової системи та використання нетрадиційних інструментів, напрямів їх діяльності, а саме: захист споживачів та фінансова грамотність населення, забезпечення сприятливого регуляторного середовища, екологізація фінансової системи

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення продовольчої безпеки держави стало стратегічно важливим напрямом національної економічної політики. Постановка проблеми. Доцільно провести оцінку впливу основних макроекономічних факторів на ціноутворення та кон’юнктуру одного з досконало конкурентних ринків продовольства України – ринку макаронних виробів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Білошкурська, В. Гмиря, О. Дармограй та ін. досліджується методичні та методологічні засади аналізу кон’юнктури, структури, стану розвитку аграрного та продовольчого ринків в Україні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та статистичного аналізу макроекономічних факторів ціноутворення на ринку продовольчих товарів з метою моделювання та прогнозування ціни і її впливу на обсяг попиту в умовах досконалої конкуренції. Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючі макроекономічні фактори та сучасний стан ціноутворення на типовому ринку продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції з метою прогнозування його кон’юнктури. Виклад основного матеріалу. Автором класифіковано та систематизовано основні макроекономічні фактори ціноутворення, вплив яких є суттєвим на ринку макаронних виробів в умовах досконалої конкуренції. Побудовано модель залежності щомісячних обсягів реалізації (функцію попиту) макаронних виробів в Україні. Проведено формалізацію та статистичний аналіз впливу макроекономічних факторів на середньомісячну ціну та обсяг попиту з метою прогнозування кон’юнктури ринку макаронних виробів в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу інших типових ринків продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції. Висновки. В умовах ринку досконалої конкуренції, у процесі ціноутворення вирішального значення набуває врахування впливу таких макроекономічних факторів як інфляція, кон’юнктура ринків виробничих ресурсів, динаміка цін товарів-субститутів, тенденції у добробуті та демографії населення країни. Urgency of the research. It is important to study existing problems, identify the most important macroeconomic factors of pricing on the food market under perfect competition. Because providing food security was strategically important area of national economic policy for the last time. Target setting. It is advisable to assess the impact of major macroeconomic factors on pricing and market situation of a perfectly competitive food markets in Ukraine – the market of pasta. Actual scientific researches and issues analysis. In academic writings of scholars such as N. Biloshkurska, V. Hmyrya, A. Darmohray and others it is studied methodical and methodological basis of analysis of the situation, structure and state of development of the agricultural and food markets in Ukraine. Uninvestigated parts of general matters defining. Researchers have not worked out the problem formalization and statistical analysis of macroeconomic factors of pricing on the food market for the purpose of modeling and forecasting prices and its impact on the demand under perfect competition. The research objective. It is necessary to examine the existing macroeconomic factors and the current state of pricing for a typical food market under perfect competition to predict its environment. The statement of basic materials. The author systematically classified and systemized the key macroeconomic factors of pricing, the impact of which is essential on pasta market under the circumstances of perfect competition. The model of depending on monthly sales (demand function) of pasta in Ukraine is provided. It is given a formalization and statistical analysis of the impact of macroeconomic factors on the monthly average price and the demand to predict market conditions pasta in Ukraine. The results of research can be used to analyze other typical food market under perfect competition. Conclusions. In a market of perfect competition, and in the process of pricing the crucial importance of taking into account the impact of macroeconomic factors as inflation, market conditions production resources, price trends substitute products, trends in demography and welfare of the population.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
10 Research products
 • Urgency of the research. The proportion of transaction costs is growing every year in the economy of most countries, including Ukraine. In addition, the number of industries providing services, including transactional, is growing rapidly. These objective conditions of social development have led to the formation of a transactional sector of the modern economy.Target setting. The development of methodological and methodological foundations for the study and evaluation of the transaction sector of the economy is important because the size of transaction costs increases both at the level of the national economy as a whole and in its individual sectors in particular.Actual scientific researches and issues analysis. Foreign and domestic scientists focused on the assessment and analysis of transaction costs in the economy, in particular: Coase R., North D., Williamson O., Eggertsson T., Arrow K., Dalman K., Menard K., Allen D., David R., Klein S., Oxley J., Wallis J., Arhiereev S., Malakhov S., Litvintseva G., Popov E., Shastitko A., Nesterenko A., Kapelyushnikov R., Yudkevich M., Auzan A., Tambovtsev V., etc.Uninvestigated parts of general matters defining. A significant amount of research on the assessment of transaction costs has been carried out and the results obtained by scientist. However, an unequivocal methodology for calculating the size of these costs in the economy has not yet been developed.The research objective. Development of theoretical approaches to measurement of transaction costs with the adoption of a notable feature of the domestic economy.The statement of basic materials. Approaches to the assessment of transaction costs were reviewed and analyzed. North-Wallis’s approach to measuring transaction costs has been adapted. Assessment of the transaction sector of the economy of Ukraine was carried out on the basis of an adapted approach. The main problems of measuring transaction costs in the economy of Ukraine were identified.Conclusions. The results of the measurement indicate that the transaction sector of the Ukrainian economy is quite well developed and corresponds to modern conditions Актуальність теми дослідження. В економіці більшості країн, і в України зокрема, питома вага трансакційних витрат зростає з кожним роком. Окрім цього, стрімко збільшується кількість галузей, які надають послуги, в тому числі і трансакційні. Ці об’єктивні обставини суспільного розвитку призвели до формування окремого сектора сучасної економіки – трансакційного.Постановка проблеми. Збільшення розміру трансакційних витрат як на рівні народного господарства в цілому, так і в окремих його галузях, обумовлює важливість опрацювання методологічних та методичних засад дослідження та оцінювання трансакційного сектора економіки.Аналіз останніх досліджень і публікацій. На питаннях оцінки та аналізу трансакційних витрат в економіці зосереджували увагу зарубіжні та вітчизняні вчені, а саме: Коуз Р., Норт Д., Уільямсон О., Еггертссон Т., Ерроу К., Далман К., Менар К., Аллен Д., Девід Р., Клейн С., Окслі Дж., Уоллис Дж., Архієрєєв С., Малахов С., Литвінцева Г., Попов Є., Шастітко А., Нестеренко А., Капелюшніков Р., Юдкевич М., Аузан А., Тамбовцев В. та ін.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань оцінки трансакційних витрат й отримані вченими результати, однозначної методики розрахунку розміру цих витрат в економіці на теперішній час не розроблено.Постановка завдання. Розвиток теоретичних підходів щодо вимірювання трансакційних витрат із врахуванням особливостей вітчизняної економіки.Виклад основного матеріалу. Розглянуто й проаналізовано підходи до оцінки трансакційних витрат. Адаптовано підхід Норта-Уолліса щодо вимірювання рівня трансакційних витрат, на основі якого здійснено оцінку трансакційного сектора економіки України. Визначено основні проблеми вимірювання трансакційних витрат у вітчизняній економіці.Висновки. Результати проведеного вимірювання свідчать про те, що трансакційний сектор економіки України знаходиться на відповідному умовам глобального суспільства рівні.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. На сьогодні визначається значна роль центральних банків у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. у забезпеченні стабільності національних фінансових систем. Центральні банки країн у посткризовий період змінюють свою комунікаційну політику, використовуючи зв’язки з громадськістю для стабілізації економіки. Крім того, поширення набули нетрадиційні заходи монетарної політики. Постановка проблеми. Важливим є оцінка світових тенденцій у підходах до розуміння незалежності центральних банків та оцінка глобальних тенденцій теорії та практики їх функціонування.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання незалежності центральних банків, їх вплив на стан макроекономічних показників досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Степаненко А. І., Сухий Р., Миронович Ю. А., Карл Е. Волш. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються тенденції, що характеризують забезпечення незалежності центральних банків країн світу. Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення та характеристика існуючих тенденцій у розвитку теоретичних підходів до розуміння сутності незалежності центральних банків та практичного досвіду зарубіжних країн щодо забезпечення ознак незалежності центральних банків, прозорості та підзвітності їх діяльності на сучасному етапі. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена дослідженню світових тенденцій в питаннях теорії незалежності центральних банків, аналізу критеріїв та ознак незалежності центральних банків, дослідженню характерних сучасних рис прозорості та підзвітності центральних банків зарубіжних країн. Висновки відповідно до статті охарактеризовані світові тенденції показують збільшення рівня формальної незалежності центральних банків від уряду у сфері прийняття рішень з монетарної політики, узгодження монетарних стимулів з очікуваннями суспільства, посилення прозорості у проведені монетарної політики.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. In the context of Ukraine's European integration, taking into account the construction of the information society, the issues of effectiveness of regulatory and legal support of the information sphere in the context of prevention and elimination of various means and methods of threats to man, society and state in the information sphere are becoming increasingly important. Tаrgеt sеttіng. In this context, the role of the relevant mechanism in ensuring information security of Ukraine, the need for effective legislative regulation of public relations, defining the legal framework for organizing and coordinating the actions of information security of Ukraine, developing priority areas of public policy. Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. Theoretical and methodological issues of regulatory and legal support of the information sphere are considered by such scientists as Z. Buryk, O. Bukhaty, K. Valigura, G. Golovchenko, O. Kurakin, O. Melnikov, O. Radchenko, O. Stukalenko, O. Tverdokhlib, O. Yaremenko and others. Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. The works of these scientists practically did not reflect the issue of development of the information sphere in Ukraine. Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. The article is designed to structure the methodological framework for regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. The article substantiates the expediency and formalizes the content of improving the regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. The importance and necessity of information sphere development in the structure of national security of Ukraine are substantiated. A schematic interpretation of the conceptual approach to the functioning of regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine is presented. Соnсlusіоns. The current state of regulatory and legal support of the information sphere has necessitated the separation of legislative acts, norms, provisions that regulate various aspects of the research area. The priority directions of the state policy on regulation of the information sphere in Ukraine are defined. Актуальність теми дослідження. В умовах динамічного формування положень інформаційного суспільства та активізації євроінтеграційних процесів в Україні, у контексті діджиталізації національної економіки, значної актуальності мають саме питання результативності механізму нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери. Постановка проблеми. У даному контексті закономірним є зростання ролі конкретного механізму у своєчасному забезпеченні інформаційної безпеки національної економіки, потреба реалізації законодавчого врегулювання відповідних суспільних відносин, які виникають у сфері даного дослідження, ідентифікація нормативно-правових засад щодо організації і координації дій можливих суб’єктів забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки України, становлення пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку інформаційної сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні питання нормативноправового забезпечення інформаційної сфери розглядають такі вчені, як: З. Бурик, О. Бухатий, К. Валігура, Г. Головченко, О. Куракін, О. Мельников, О. Радченк], О. Стукаленко, О. Твердохліб, О. Яременко та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання розвитку інформаційної сфери в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Обґрунтована важливість та необхідність розвитку інформаційної сфери в структурі національної безпеки України. Представлено схематичну інтерпретацію концептуального підходу до функціонування нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Висновки. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери зумовив необхідність виокремлення законодавчих актів, норм, положень, які регламентують різні аспекти досліджуваної сфери. Визначені пріоритетні напрями державної політики щодо регулювання інформаційної сфери в Україні.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Аналіз соціально-демографічних чинників є одним з етапів формування інформаційної основи визначення потенційних можливостей та існуючих загроз розвитку ринку.Постановка проблеми. Визначено необхідність оцінки стану та існуючих тенденцій у зміні чисельності постійного населення України та частки дітей у домогосподарствах, визначення ролі родини у сучасному суспільстві, умов життя домогосподарств, визначення статтєво-вікових характеристик дитячого населення, аналіз основних показників здоров’я дітей як чинника відновлювання населення тощо.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями започатковано дослідження стан та перспективи зміни демографічної ситуації в Україні, її вплив на стан економічної безпеки, демографічні аспекти соціально-економічного розвитку, сформовано підходи до визначення впливу соціально-демографічних чинників на оцінку напрямів розвитку бізнесу.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються маловивченими питання оцінки впливу соціально-демографічних чинників на стан та перспективи розвитку ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку.Постановка завдання. Мета роботи полягає у визначенні соціально-демографічних чинників макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які впливають на підходи до формування маркетингової стратегії суб’єктів господарювання на даному ринку.Виклад основного матеріалу. У статті визначено соціально-демографічні чинники макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які суб’єкти господарювання мають врахувати при обґрунтуванні маркетингової стратегії. До зазначених чинників віднесено поступове зниження чисельності населення в Україні, зростання частки дітей шкільного віку у структурі населення, погіршення стану здоров’я школярів, зростання кількості дітей, які потребують особливого раціону харчування, спричиненого станом здоров’я тощо.Висновки. Узагальнено отримані результати аналізу, визначено напрями подальших досліджень.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgency of the research. In the conditions of fast changes in the market of hotel services formation of adaptive product strategy and a choice of the corresponding tools of its realization is a necessary precondition of survival and maintenance of long-term competitiveness of the enterprise of the hotel industry.Target setting. The study of theoretical approaches to the formation and implementation of the product strategy of the hotel business in a changing market has theoretical and applied significance.Actual scientific researches and issues analysis. Scientific approaches to the problems of adaptability of strategic management of hotel business enterprises and processes of product strategies formation have been studied.Uninvestigated parts of general matters defining. The issues of development and adaptation of product strategies of the hotel in the conditions of market changes remain insufficiently researched in the scientific literature.The research objective. The purpose of the article is to determine the features and approaches to the formation of the product strategy of the hotel business in market conditions.The statement of basic materials. The article investigates the approaches to defining the product strategy, clarifies the essence of the concept of product strategy of the hotel business, systematizes the types of product strategy of hotel enterprises and substantiates methodological approaches to the process of its formation and tools for adaptability in modern conditions.Conclusions. The conducted research allows drawing conclusions about the areas of improvement of the commodity strategy of the hotel enterprise, which is proposed to be carried out in three stages (choice of strategic management area, definition of product strategy and emphasis), each of which outlines the main areas of competitive advantage in market environment. The tools to ensure adaptability of commodity strategy. Актуальність теми дослідження. В умовах швидких змін на ринку готельних послуг формування адаптивної продуктової стратегії та вибір відповідних інструментів її реалізації є необхідною передумовою виживання та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства готельної індустрії.Постановка проблеми. Дослідження теоретичних підходів до формування та реалізації продуктової стратегії підприємства готельного бізнесу в умовах ринкових змін має теоретичне та прикладне значення.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено наукові підходи до проблем адаптивності стратегічного правління підприємствами готельного бізнесу та процесів формування продуктових стратегій.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В науковій літературі недостатньо дослідженими залишаються питання розробки та адаптації продуктових стратегій готелю в умовах ринкових змін.Постановка завдання. Завдання полягає у визначенні сутності та підходів до формування продуктової стратегії готельного підприємства в умовах ринкових змін.Виклад основного матеріалу. Досліджено підходи до визначення продуктової стратегії, уточнено сутність поняття продуктова стратегія підприємства готельного бізнесу, систематизовано види продуктової стратегії готельних підприємств, обґрунтовано методичні підходи до процесу її формування та інструментів забезпечення адаптивності в сучасних умовах.Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновки щодо напрямків удосконалення процесу формування продуктової стратегії готельного підприємства, який запропоновано здійснювати у три етапи (вибір стратегічної зони господарювання, визначення типу продуктової стратегії та розстановка акцентів), кожний з яких дозволяє окреслити основні напрямки забезпечення конкурентних переваг із врахуванням змін у ринковому середовищі.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. Аt thе prеsеnt stаgе of rеformіng thе Ukrаіnian есonomy аnd rеgulаtory аpproасhеs іn vаrіous sphеrеs of есonomіс асtіvіty, іt іs іmportаnt to аssеss thе stаtе of funсtіonіng аnd fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm іn thе rесonstruсtіon of thе nаtіonаl есonomy. Tаrgеt sеttіng. Сhаngіng thе objесtіvеs of fіnаnсіаl polісy to tаrgеt thе еxсhаngе rаtе to іnflаtіon tаrgеtіng hаd а nеgаtіvе іmpасt on thе funсtіonіng of thе bаnkіng systеm, nаmеly thе growth of bаd dеbts on loаns thаt сould not bе rеpаіd by есonomіс аgеnts. Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. The organization of financial regulation of the banking system was studied by N. Vеrsаl, V. Vyhovskа, V. Vovk, N. Grеbеnіk, А. Gryаznovа, S. Yеgoryсhеvа, V. Kovаlеnko, O. Krukhmаl, V. Mаrgаsovа, V. Mіshсhеnko, F. Myshkіn studіеd thе orgаnіzаtіon of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm, А. Murісhеv, K. Rаеvsky, O. Sаkun, V. Sаvсhеnko, T. Smovzhеnko, O. Tаvаsіеv, G. Shіnаzі аnd othеrs. Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. Thе works of thеsе sсіеntіsts prасtісаlly dіd not rеflесt thе іssuе of аssеssіng thе stаtе of rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. Thе аrtісlе іs aimеd to struсturе thе mеthodologісаl frаmеwork for аssеssіng thе stаtе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. Thе аrtісlе аnаlyzеs thе prасtісе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm. Іdеntіfіеd problеms аnd dеformаtіons іn іts funсtіonіng: hіgh lеvеl of dеpеndеnсе of thе rеsourсе bаsе on еxtеrnаl borrowіngs; rіsіng іnflаtіon, dеvаluаtіon of thе hryvnіа; low quаlіty of bаnk аssеts; low lеvеl of саpіtаlіzаtіon of bаnks, etc. Іt іs substаntіаtеd thаt thе сombіnаtіon аnd сoordіnаtеd usе of fіnаnсіаl polісy іnstrumеnts, еxіstіng аnd promіsіng to іmplеmеnt іnstrumеnts of mасro- аnd mісroprudеntіаl rеgulаtіon іs thе bаsіs for thе formаtіon of fаvorаblе сondіtіons for thе funсtіonіng of thе bаnkіng systеm. Соnсlusіоns. Thе stаtе of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе Ukrаіnе bаnkіng systеm іs аnаlyzеd. Іt іs еstаblіshеd thаt thе іdеntіfіеd problеms of fіnаnсіаl rеgulаtіon of thе bаnkіng systеm hаvе lеd to а dесrеаsе іn іts fіnаnсіаl stаbіlіty. Актуальність теми дослідження. На етапі реформування національної економіки та підходів щодо регулювання у різних сферах господарювання актуальним є проведення оцінки стану функціонування та фінансового регулювання банківської системи у відбудові національної економіки. Постановка проблеми. Зміна цілей фінансової політики щодо таргетування валютного курсу на таргетування інфляції негативно вплинули на функціонування банківської системи, а саме зростання безнадійної заборгованості за кредитами, які не змогли повернути економічні агенти. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації фінансового регулювання банківської системи досліджували Н. Версаль, В. Виговська, В. Вовк, Н. Гребеник, А. Грязнова, С. Єгоричева, В. Коваленко, О. Крухмаль, В. Маргасова, В. Міщенко, А. Муричев, К. Раєвський, О. Сакун, В. Савченко, Т. Смовженко, О. Тавасієв, Г. Шиназі та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання оцінки стану регулювання банківської системи України. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до оцінки стану фінансового регулювання банківської системи України. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано практику фінансового регулювання банківської системи України. Ідентифіковані проблеми та деформацій у її функціонуванні: високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх запозичень; зростання темпів інфляції, девальвація гривні; низька якість банківських активів; низький рівень капіталізації банків та інші. Обґрунтовано, що поєднання і узгоджене використання інструментів фінансової політики, існуючих та перспективних до впровадження інструментів макро- й мікропруденційного регулювання є основою для формування сприятливих умов функціонування банківської системи. Висновки. Проаналізовано стан фінансового регулювання банківської системи України. Встановлено, що ідентифіковані проблеми фінансового регулювання банківської системи призвели до зниження її фінансової стійкості

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни на ринку фінансових послуг після світової фінансової кризи 2008 року визначають актуальність дослідження сучасної структури цього ринку з урахуванням появи і розвитку FinTech інновацій.Постановка проблеми. Існуючі в науковій літературі спроби класифікувати нові види фінансових послуг мають багато суперечностей і неузгодженостей, викликаних багатоаспектністю та багаторівневістю впливу FinTech інновацій на ринок фінансових послуг.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку ринку FinTech інновацій досліджуються в роботах Белінської Г., Диби М., Жердецької Л., Коваленко В., Мазаракі А., Поченчука Г., Семенога А., Арнер Д., Тсаі Ц., Пенг К.-Дж. та інших.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В наукових джерелах відсутній єдиний підхід до визначення видів або напрямків FinTech інновацій, а також щодо структури ринку FinTech послуг.Постановка завдання. Метою статті є аналіз та систематизація підходів до класифікації видів FinTech, визначення ключових ознак та проведення структуризації ринку FinTech інновацій.Виклад основного матеріалу. Основою класифікації FinTech інновацій в більшості наукових джерел є їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони трансформують: платежі і перекази; послуги інфраструктурних учасників ринку; інвестиційний менеджмент; страхування; позики та заощадження; нарощення капіталу. Однак FinTech інновації змінюють не лише окремі фінансові продукти або процеси, але й ринок фінансових послуг в цілому, що супроводжується появою на ньому нових учасників та переглядом бізнес-моделей існуючих учасників. З огляду на це, в роботі запропоновано систематизувати підходи до класифікації видів FinTech інновацій за декількома ознаками.Висновки. В статті запропоновано підхід до класифікації видів FinTech інновацій та структуризації ринку FinTech інновацій за видами фінансових послуг, надавачами FinTech послуг, видом інноваційної технології та групами користувачів FinTech.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом при здійсненні господарської діяльності, особливо в умовах становлення інформаційної економіки. Якість інформації визначається рядом характеристик: повнотою, достовірністю, точністю, порівнянністю тощо. Таку інформаційну базу може забезпечити дієва система бухгалтерського обліку.Постановка проблеми. Наявність сучасних, інноваційних засобів праці створює конкурентні переваги суб’єкта господарювання, а ефективність їх використання впливає на показники виробництва продукції та рентабельності. Тому, правильна система організації обліку основних засобів дозволить формувати якісну інформацію про стан та ступінь використання основних засобів для прийняття обґрунтованих управлінський рішень.Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій та фаховій літературі питанням обліку основних засобів присвячено досить значна увага. Серед них: В. С. Лень, В. А, Кулик, Л. Дерманьска та інші.Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення отриманих наукових результатів слід відмітити, що на сьогоднішній день залишається недостатньо вивченими питання організації обліку основних засобів з точки зору системного підходу.Постановка завдання. Обґрунтування теоретичних та практичних аспектів організації обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки із врахуванням системного підходу.Виклад основного матеріалу. Враховуючи системний підхід, організація бухгалтерського обліку основних засобів має включати такі обов’язкові елементи: нормативно-методичне забезпечення прямого впливу, оцінка об’єкта обліку, облікова політика, графік документообігу, робочий план рахунків.Висновки. Належна організація обліку основних засобів на підприємстві, яка має включати запропоновані нами обов’язкові елементи, дозволить працівникам облікового апарату забезпечувати зацікавлених осіб інформацією про стан та ступінь використання основних засобів в господарській діяльності підприємства.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Urgency of the research. The issues of balance of financial system elements, the development of the financial sector that changes the approaches to defining the role and goals of central banks that focus their policies not only on ensuring price stability but also on maintaining financial stability, are getting more and more relevant within the postcrisis period. Target setting. Research into peculiarities of the role and place of the central bank transformation in the modern financial system is under consideration. Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical aspects of the central bank’s essence, functions and roles of the institution under consideration within the financial system were studied by domestic as well as foreign scientists, namely А. М. Moroz, М. І. Savluk, Florence Daf, Ulrich Volts, S. V. Naumenkova, V. I. Mischenko and others. Uninvestigated parts of general matters defining. The research demands the issue of intensifying the role and actualization of the modern central bank’s functions in ensuring the stability of the financial system. The research objective. The article objective comprises the central bank’s functions analysis and studying the peculiarities of functioning in terms of the financial system’s development. The statement of basic materials. The article is dedicated to generalizing the theoretical basics of defining the central bank’s functions, investigation of peculiarities of central banks’ role transformation within the framework of the modern financial system. Conclusions. The functions of world countries’ central banks are oriented not only on ensuring the macroeconomic stabilization but also on ensuring the stability of the financial system. The expanding the functions of central banks, transforming their role in the crisis and post-crisis period is implemented through the introduction of macroprudential policies aimed at ensuring the stability of the financial system and the use of non-traditional tools, areas of their activities, namely consumer protection and population’s financial literacy, ensuring a favorable regulatory environment, financial system’s greening Актуальність теми дослідження. У посткризовий період актуалізуються питання збалансованості елементів фінансової системи, розвитку фінансового сектору, що змінює підходи до визначення ролі та цілей центральних банків, які орієнтуються у своїй політиці не лише на забезпечення стабільності цін, а й на збереження фінансової стабільності. Постановка проблеми. Важливим є дослідження особливостей трансформації ролі та місця центрального банку у сучасній фінансовій системі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти сутності центрального банку, функцій та ролі даної інституції у фінансовій системі досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема А. М. Мороз, М. І. Савлук, Флоренсе Даф, Ульріх Волц, Науменкова С. В., Міщенко В. І. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження потребує питання активізації ролі та актуалізації функцій сучасного центрального банку в забезпеченні стабільності фінансової системи. Постановка завдання. Метою статті є аналіз функцій центрального банку та особливостей функціонування в умовах розвитку фінансової системи. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена узагальненню теоретичних основ визначення функцій центрального банку, дослідженню особливостей трансформації ролі центральних банків в умовах сучасної фінансової системи. Висновки. Функції центральних банків країн світу орієнтовані не тільки на забезпечення макроекономічної стабілізації, а й на забезпечення стабільності фінансової системи. Розширення функцій центральних банків, трансформація ролі у кризовий та посткризовий період реалізується через впровадження макропруденційної політики, спрямованої на забезпечення стабільності фінансової системи та використання нетрадиційних інструментів, напрямів їх діяльності, а саме: захист споживачів та фінансова грамотність населення, забезпечення сприятливого регуляторного середовища, екологізація фінансової системи

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення продовольчої безпеки держави стало стратегічно важливим напрямом національної економічної політики. Постановка проблеми. Доцільно провести оцінку впливу основних макроекономічних факторів на ціноутворення та кон’юнктуру одного з досконало конкурентних ринків продовольства України – ринку макаронних виробів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Білошкурська, В. Гмиря, О. Дармограй та ін. досліджується методичні та методологічні засади аналізу кон’юнктури, структури, стану розвитку аграрного та продовольчого ринків в Україні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та статистичного аналізу макроекономічних факторів ціноутворення на ринку продовольчих товарів з метою моделювання та прогнозування ціни і її впливу на обсяг попиту в умовах досконалої конкуренції. Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючі макроекономічні фактори та сучасний стан ціноутворення на типовому ринку продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції з метою прогнозування його кон’юнктури. Виклад основного матеріалу. Автором класифіковано та систематизовано основні макроекономічні фактори ціноутворення, вплив яких є суттєвим на ринку макаронних виробів в умовах досконалої конкуренції. Побудовано модель залежності щомісячних обсягів реалізації (функцію попиту) макаронних виробів в Україні. Проведено формалізацію та статистичний аналіз впливу макроекономічних факторів на середньомісячну ціну та обсяг попиту з метою прогнозування кон’юнктури ринку макаронних виробів в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу інших типових ринків продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції. Висновки. В умовах ринку досконалої конкуренції, у процесі ціноутворення вирішального значення набуває врахування впливу таких макроекономічних факторів як інфляція, кон’юнктура ринків виробничих ресурсів, динаміка цін товарів-субститутів, тенденції у добробуті та демографії населення країни. Urgency of the research. It is important to study existing problems, identify the most important macroeconomic factors of pricing on the food market under perfect competition. Because providing food security was strategically important area of national economic policy for the last time. Target setting. It is advisable to assess the impact of major macroeconomic factors on pricing and market situation of a perfectly competitive food markets in Ukraine – the market of pasta. Actual scientific researches and issues analysis. In academic writings of scholars such as N. Biloshkurska, V. Hmyrya, A. Darmohray and others it is studied methodical and methodological basis of analysis of the situation, structure and state of development of the agricultural and food markets in Ukraine. Uninvestigated parts of general matters defining. Researchers have not worked out the problem formalization and statistical analysis of macroeconomic factors of pricing on the food market for the purpose of modeling and forecasting prices and its impact on the demand under perfect competition. The research objective. It is necessary to examine the existing macroeconomic factors and the current state of pricing for a typical food market under perfect competition to predict its environment. The statement of basic materials. The author systematically classified and systemized the key macroeconomic factors of pricing, the impact of which is essential on pasta market under the circumstances of perfect competition. The model of depending on monthly sales (demand function) of pasta in Ukraine is provided. It is given a formalization and statistical analysis of the impact of macroeconomic factors on the monthly average price and the demand to predict market conditions pasta in Ukraine. The results of research can be used to analyze other typical food market under perfect competition. Conclusions. In a market of perfect competition, and in the process of pricing the crucial importance of taking into account the impact of macroeconomic factors as inflation, market conditions production resources, price trends substitute products, trends in demography and welfare of the population.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
Powered by OpenAIRE graph