Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2020

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SPHERE IN UKRAINE

Open Access
Ukrainian
Published: 11 Nov 2020 Journal: Scientific bulletin of Polissia (issn: 2410-9576, eissn: 2410-9576, Copyright policy )
Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»
Abstract

Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. In the context of Ukraine's European integration, taking into account the construction of the information society, the issues of effectiveness of regulatory and legal support of the information sphere in the context of prevention and elimination of various means and methods of threats to man, society and state in the information sphere are becoming increasingly important. Tаrgеt sеttіng. In this context, the role of the relevant mechanism in ensuring information security of Ukraine, the need for effective legislative regulation of public relations, defining the legal framework for organizing and coordinating the actions of information security of Ukraine, developing priority areas of public policy. Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. Theoretical and methodological issues of regulatory and legal support of the information sphere are considered by such scientists as Z. Buryk, O. Bukhaty, K. Valigura, G. Golovchenko, O. Kurakin, O. Melnikov, O. Radchenko, O. Stukalenko, O. Tverdokhlib, O. Yaremenko and others. Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. The works of these scientists practically did not reflect the issue of development of the information sphere in Ukraine. Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. The article is designed to structure the methodological framework for regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. The article substantiates the expediency and formalizes the content of improving the regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine. The importance and necessity of information sphere development in the structure of national security of Ukraine are substantiated. A schematic interpretation of the conceptual approach to the functioning of regulatory and legal support of the information sphere in Ukraine is presented. Соnсlusіоns. The current state of regulatory and legal support of the information sphere has necessitated the separation of legislative acts, norms, provisions that regulate various aspects of the research area. The priority directions of the state policy on regulation of the information sphere in Ukraine are defined.

Актуальність теми дослідження. В умовах динамічного формування положень інформаційного суспільства та активізації євроінтеграційних процесів в Україні, у контексті діджиталізації національної економіки, значної актуальності мають саме питання результативності механізму нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери. Постановка проблеми. У даному контексті закономірним є зростання ролі конкретного механізму у своєчасному забезпеченні інформаційної безпеки національної економіки, потреба реалізації законодавчого врегулювання відповідних суспільних відносин, які виникають у сфері даного дослідження, ідентифікація нормативно-правових засад щодо організації і координації дій можливих суб’єктів забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки України, становлення пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку інформаційної сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні питання нормативноправового забезпечення інформаційної сфери розглядають такі вчені, як: З. Бурик, О. Бухатий, К. Валігура, Г. Головченко, О. Куракін, О. Мельников, О. Радченк], О. Стукаленко, О. Твердохліб, О. Яременко та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання розвитку інформаційної сфери в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Обґрунтована важливість та необхідність розвитку інформаційної сфери в структурі національної безпеки України. Представлено схематичну інтерпретацію концептуального підходу до функціонування нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Висновки. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери зумовив необхідність виокремлення законодавчих актів, норм, положень, які регламентують різні аспекти досліджуваної сфери. Визначені пріоритетні напрями державної політики щодо регулювання інформаційної сфери в Україні.

Subjects

information sphere; information security; normative-legal mechanism; regulation; state policy, : інформаційна сфера; інформаційна безпека; нормативно-правовий механізм; регулювання; державна політика, 351:007:65.01(477)

4. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від 25.02.2017 № 47/2017: URL:www.president.gov.ua/ documents/472017-21374.

5. Твердохліб, О. Організаційні та правові аспекти формування сучасної інформаційної інфраструктури в Україні / О. С. Твердохліб // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 3. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ sntvupa_2018_29_3_5.

6. Мельников, О. Сутність та завдання державного регулювання розвитком інформаційної сфери України / О. В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 5. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_5_15.

7. Валігура, К. Механізм правового регулювання: методологічний аспект / К. Валігура // Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 2/1. - С. 17-22.

10. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» від 01.05.2014 № 449/2014: URL:www.president.gov.ua/documents/4492014-17157.

11. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15 березня 2016 року № 96/2016: URL: www.president.gov.ua/ documents/962016-19836.

12. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від 25.02.2017 № 47/2017: URL: www.president.gov.ua/ documents/472017-21374.

moresidebar